Käyttöaiheet: Obinututsumabi on tarkoitettu aiemmin hoitamattoman edenneen follikulaarisen lymfooman hoitoon yhdistelmänä solunsalpaajahoidon kanssa ja sen jälkeen vasteen saaneille potilaille annettavana ylläpitohoitona.

Obinututsumabi yhdistelmänä bendamustiinin kanssa ja sen jälkeen annettava obinututsumabiylläpitohoito on tarkoitettu follikulaarisen lymfooman hoitoon, kun potilas ei ole saanut vastetta rituksimabihoitoon tai rituksimabia sisältäneeseen yhdistelmähoitoon tai jos potilaan tauti on edennyt tällaisen hoidon aikana tai 6 kuukauden aikana tällaisen hoidon jälkeen. Jos hoito tehoaa, obinututsumabia voidaan jatkaa ns. ylläpitohoitona.

 

Annostelu: Aiemmin hoitamatonta follikulaarista lymfoomaa sairastavilla potilailla: obinututsumabi annostellaan sairaalassa suonensisäisenä infuusiona kuuden-kahdeksan hoitosyklin ajan siihen yhdistetystä solunsalpaajasta (bendamustiini, CHOP, CVP) riippuen. Ensimmäinen hoitosykli sisältää kolme hoitoa, jotka annostellaan viikon välein, minkä jälkeen loput viisi hoitokertaa annetaan neljän viikon välein. Ylläpitohoidossa annosteluväli on kaksi kuukautta (enintään kahden vuoden ajan).

Annostelu follikulaarista lymfoomaa sairastavilla potilailla, jotka eivät saaneet vastetta rituksimabihoitoon tai rituksimabia sisältäneeseen yhdistelmähoitoon tai joiden tauti eteni tällaisen hoidon aikana tai 6 kuukauden aikana tällaisen hoidon jälkeen: obinututsumabi annostellaan sairaalassa suonensisäisenä infuusiona kuuden hoitosyklin ajan yhdistelmänä bendamustiinin kanssa.
Ensimmäinen hoitosykli sisältää kolme hoitoa, jotka annostellaan viikon välein, minkä jälkeen loput viisi hoitokertaa annetaan neljän viikon välein. Ylläpitohoidossa annosteluväli on kaksi kuukautta (enintään kahden vuoden ajan).

 

Toimintamekanismi: Obinututsumabi on tyypin II CD20-vasta-aine, joka tunnistaa lymfoomasolujen pinnalla olevan CD20-molekyylin. CD20-molekyyliä on tyypillisimmin B-solulymfoomissa, jotka käsittävät 80–90 % kaikista non-Hodgkin-lymfoomista. Obinututsumabi kiinnittyy lymfoomasolun pinnalla olevaan CD20-molekyyliin ja aiheuttaa erilaisin mekanismein solun tuhoutumisen.

 

Mahdolliset haittavaikutukset: Obinututsumabihoitoon liittyvät haittavaikutukset ovat samankaltaisia kuin toisella CD20-vasta-aineella, rituksimabilla. Erityisesti ensimmäisellä hoitokerralla esilääkityksellä ja voinnin tarkkailulla pyritään estämään lääkkeen annosta mahdollisesti aiheutuvat reaktiot.

Ohimeneviä oireita, joita osa potilaista saa, voivat olla mm. kuume, pahoinvointi, hengenahdistus, verenpaineen muutokset ja sydämen tiheälyöntisyys. Oireita voidaan helpottaa lääkkeillä sekä obinututsumabin antonopeuden hidastamisella. Mikäli näitä oireita ilmenee hoidon jälkeen kotona, ota heti yhteyttä lääkäriin tai sairaanhoitajaan. Hoito voi herkistää myös infektioille, joten infektion oireista kuten yleisestä sairauden tunteesta, kuumeesta, yskästä tai kirvelystä virtsaamisen yhteydessä kannattaa olla yhteydessä lääkäriin.

 

▼ Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä lääkkeen haittavaikutuksista.

http://www.ema.europa.eu/docs/fi_FI/document_library/Other/2013/09/WC500150608.pdf